Bolagsordning

BOLAGSORDNING

Medimi AB
Org.nr.556576-4809

§ 1 Firma

Bolagets firma är Medimi AB. Bolaget är publikt.

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Lunds kommun, Skåne län. Bolagsstämman kan hållas i Lund eller Lomma.

§ 3 Verksamheten

Bolagets verksamhet skall vara utveckling, produktion och försäljning av produkter inom det medicintekniska området ävensom produktion och försäljning av konsumentprodukter inom området tablettdispensering samt därmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet skall vara utveckling, produktion och försäljning av produkter inom det medicintekniska området ävensom produktion och försäljning av konsumentprodukter inom området tablettdispensering samt därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bolaget kunna äga och förvalta fast och lös egendom samt all därtill förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall vara lägst 4 950 000 och högst 19 800 000 kronor.

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier skall uppgå till lägst 495 000 000 och högst 1 980 000 000.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter med högst två suppleanter.

§ 7 Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning samt styrelsen och verkställande direktörens förvaltning skall en eller två revisorer med eller utan suppleanter utses eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse

Kallelse till bolagsstämma skall alltid ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet. Om utgivning av Svenska Dagbladet skulle upphöra skall annonsering i stället ske genom Dagens Industri.

§ 9 Aktieägares och biträdes rätt att delta i bolagsstämma

Rätt att dela i stämma har sådana aktieägare som upptagits i aktieboken på sätt som föreskrivs i 7 kap. 28§ stycket aktiebolagslagen (2005:551) och som anmält sig hos bolaget senast den dagen som anges i kallelsen i stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen förestämman.

Avser aktieägare att medföra biträden skall antalet biträden anges i anmälan. 

§ 10 Årsstämma

Årsstämma skall hållas årligen inom sex (6) månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma skall följande ärende förekomma.

 1. Val av ordförande vid stämma.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om
  a) Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;
  b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; och
  c) Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 8. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 1. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
 2. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter samt revisorer och/eller revisionsbolag och eventuella revisorssuppleanter.
 3. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 11 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1/1–31/12.

§ 12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.