Arkiv pressmeddelanden

Arkiv pressmeddelanden

Julbrev från VD

Vd brev

Sammanfattning av halvårsrapporten 2010

2010-01-01 - 2010-06-30 (6 månader) * Nettoomsättningen uppgick till 240 917 SEK (30 469) * Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 871 889 SEK (-2 780 211) * Resultatet per aktie* uppgick till -0,08 SEK * Soliditeten per den 30 juni 2010 uppgick till 57,8 % Beräknat utifrån 24 438 477 antal aktier 2010-04-01 - 2010-06-30 (3 månader) * Nettoomsättningen uppgick till 150 917 SEK (69) * Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 209 726 SEK (-1 327 506) * Resultat per aktie* uppgick till - 0,05 SEK Beräknat utifrån 24 438 477 antal aktier Väsentliga händelser under andra kvartalet 2010 * Healthprize Technologies LLC tecknar order om köp av Medimi™ produkter. Initialt är ordern på 100 produkter och med vissa mindre anpassningar är ordervärdet 220 000 SEK. Uppfyller leveransen av de 100 produkterna specifikationen köper HealthPrize LLC ytterligare 1000 produkter. * MedicPen säkrar likviditeten genom 2 mkr i utökad kredit hos Almi företagspartner. Genom en överenskommelse med ALMI Företagspartner har MedicPen fått utökat kreditutrymme med 2 Mkr till 2,75 Mkr. Det möjliggör fortsatta marknadssatsningar för att nå ett positivt kassaflöde. * En avsiktsförklaring har tecknats mellan MedicPen och Transplantationskirurgiska kliniken på Karolinska universitetssjukhuset. Sjukhuset avser använda MedicPens produkt Medimi för att öka följsamheten hos transplantationspatienter. I samband med organtransplantationer tar patienterna läkemedel för att minimera risken för avstötning av det transplanterade organet. * MedicPen ingår avtal med familjeapoteket.se, Sveriges första apotek bara på nätet, om försäljning av Medimi™. * Klinisk studie vid Karolinska Sjukhuset visar en följsamhet på 95 % vid användning av MedicPen® I en studie som utfördes med den tidigare produkten MedicPen® CLINIC MP-01 vid Karolinska Institutet. Studien genomfördes på en grupp patienter under behandling för Crohn's sjukdom eller ulcerös kolit och visade på en kraftig förbättrad följsamhet. Följsamheten uppgick till hela 95 %, något som ses som ett mycket bra resultat då man inom kliniska prövningar brukar ligga mellan 43 % och 78 %.