Emission 2023

BAKGRUND & MOTIV

Medimis produkt, Medimi®Smart, ligger i teknisk framkant och är resultatet av fyra års framgångsrikt utvecklingsarbete lett av erfarna ingenjörer med expertis inom hård- och mjukvara. Lösningen marknadsförs under varumärket Medimi®Smart och är utformad för att säkra, förenkla och effektivisera läkemedelshantering för vårdtagare och personal, genom hela kedjan, från läkare till dispensering i hemmet.

Genom innovativ teknologi och ett helhetsperspektiv på vårdkedjan, från läkare till medicinutdelning i hemmet, underlättar Medimi®Smart livet för alla som behöver hjälp med sin läkemedelshantering. Lösningen består av en läkemedelsrobot som med fördel integreras i vårdsystemet och genom den digitala tekniken möjliggör förändringar i dosering på distans utan att vårdpersonalen behöver besöka patienten. Detta ger en mängd unika fördelar jämfört med traditionella vårdlösningar som bygger på dospåsar, inklusive ökad effektivitet i hantering av läkemedel, förbättrad kvalitet för patienten, samt minskad risk för feldosering, vilket minskar kostnaderna för vården när läkemedel tas enligt ordination. 

Medimi har påbörjat övergången från ett forskningsföretag till ett kommersiellt orienterat företag. Sedan 2020 marknadsförs produkten i fyra nordiska länder: Danmark, Norge, Sverige och Finland. Medimi®Smarts kundnytta och konkurrenskraft har bekräftats i flera rapporter och artiklar som visar att lösningen frigör betydande resurser inom vården samtidigt som den väsentligt minskar feldoseringar med ökad trygghet som resultat. Coronapandemin orsakade förseningar under 2020–2021, men efter att marknaden återgått till det normala under 2022 har Medimi ökat sin omsättningstillväxt med nära 100 procent i årstakt. Ökningen är till stor del kopplad till framgångar på den danska marknaden, där digitaliseringen av sjukvården har kommit längst, genom kunder i bland annat Aalborgs kommun, Naestveds kommun och de så kallade TIM-kommunerna i Nordjylland. Samtidigt har marknadsbearbetningen intensifierats i Sverige, Norge och Finland, med flera pågående pilotinstallationer. 

Den 16 augusti 2023 tillträdde Johan Wiesel, med omfattande erfarenhet av affärsutveckling, försäljning och strategiskt förändringsarbete från bland annat det amerikanska medicinteknikföretaget Baxter och tidigare Gambro, som VD för Bolaget. Hans uppdrag är att driva Bolagets kommersialiseringsarbete vidare med fokus på att stärka förutsättningarna för en snabbare utveckling och tillväxt i enlighet med de finansiella målsättningar som styrelsen presenterade hösten 2022. Ett ökat fokus på marknadsföring och försäljning förväntas ge Bolaget en fortsatt årlig tillväxttakt för nettoomsättningen om cirka 100 procent under 2023 och 2024.  

VD ORD

Det är minst sagt spännande tider för Medimi som just nu ökar närvaron på alla marknader i Norden.

Vi förväntar oss en stark tillväxt med en ökning på cirka 100 procent under 2023 och 2024 samt fortsatt hög tillväxttakt 2025. Den pågående nyemissionen ger oss den finansiella styrka som behövs för att driva digitaliseringen av vårdkedjan och för att fortsätta växa under 2024. Samtidigt fortgår vårt arbete med aktiv kostnadskontroll. 

Jag tackar för förtroendet att leda kommersialiseringen av Bolaget med fokus på att bli lönsamt över tid. Redan i tidigare professionella positioner har jag haft förmånen att se hur innovationer kan effektivisera vårdkedjan och jag drivs av att utveckla både affärer och team.

Medimis lösning har potential att fylla ett stort kundbehov genom bättre läkemedelshantering i hemmet, vilket gynnar både sjukvården och vårdtagarna. Vi bjuder in dig till att bli en del av denna spännande resa mot en förbättrad vårdsektor.

Varmt välkommen att investera idag för en bättre framtid. 

Johan Wiesel, vd Medimi

EMISSIONSLIKVIDENS ANVÄNDANDE

Vid fulltecknad Företrädesemission tillförs Bolaget en nettolikvid om cirka 22 MSEK efter avdrag för emissionskostnader:  

  • 60 % Marknads- och försäljningsarbete:
    Bolaget avser att öka marknadsandelarna i Danmark ytterligare, samt öka kännedomen om Medimi®Smart och expandera i Sverige, Norge och Finland. Detta inkluderar också stora delar av den marknadsanpassade organisationen.   
  • 30 % Produktion och operationell verksamhet:
    Förstärkning av Bolagets kapitalstruktur, kvalitet och operationella processer. Bolaget avser att investera i lager och anläggningstillgångar samt att säkerställa kvaliteten i pågående drift vilket också innefattar relaterade personalkostnader. 
  • 10% Affärsutveckling och kundanpassning av Medimi®Smart:  
    Modulanpassning av mjukvara för att möta behov på prioriterade marknader och för att möta de kundkrav som ställs.  Det innefattar anpassning av produkten efter vårdens behov på marknader, framför allt i Norden. Det inkluderar även patent och regulatoriska processer.

Emissionerbjudandet i korthet

Erbjudande & emissionsvolym

Företrädesemissionen omfattar högst 883 542 534 nyemitterade aktier. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Medimi motsvarande totalt cirka 26,5 MSEK före emissionskostnader.

Rätt att teckna aktier

De som på avstämningsdagen den 21 november 2023 är registrerade som aktieägare i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen, varvid en (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt och nio (9) teckningsrätter ger rätt att teckna fjorton (14) nya aktier.

Teckningskurs

Teckningskursen är 0,03 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Pre-money värdering

Cirka 17 MSEK.

Teckningsperiod

Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper under perioden 23 november - 7 december 2023.

Handel med teckningsrätter

Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 23 november 2023 till och med den 4 december 2023.

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier

Medimi har erhållit teckningsförbindelser om cirka 1,7 MSEK, motsvarande cirka 6% procent av Företrädesemissionen, från styrelse, ledande befattningshavare och befintliga aktieägare. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna.
Därutöver har Medimi erhållit garantiåtaganden från externa investerare om cirka 9,2 MSEK, motsvarande cirka 35% procent av Företrädesemissionen.

Dokument att ladda ner: