Teckningsoptioner av serie TO6

Information om nyttjande av teckningsoptioner av serie TO6

I samband med Medimis företrädesemission under 2022 utgavs teckningsoptioner till de som i företrädesemissionen tecknade units. Nedan följer en sammanställning samt dokument för nerladdning som rör erbjudandet.

Teckningsoptioner av serie TO6 i korthet

Nyttjandeperiod

Teckningsperioden för att teckna nya B-aktier i Medimi AB genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 6 löper från och med den 5 juni 2023 till och med den 16 juni 2023.

Viktig information: teckning och betalning för de nya aktierna bör ske i god tid före den 16 juni 2023, eftersom olika förvaltare har olika handläggningstid. Teckningsoptioner som inte utnyttjas eller säljs senast den 14 juni 2023 kommer att förfalla utan värde.

Teckningsoptionerna i korthet

Varje innehavd teckningsoption av serie Medimi TO 6 berättigar till teckning av en ny aktie i Medimi. Teckningsperioden i TO 6 löper mellan 5 juni – 16 juni 2023. Kursen till vilken man får teckna nya B-aktier uppgår till 70% av ett volymvägt snitt (VWAP) under de tio handelsdagar som föregick teckningsperioden, dvs 22 maj 2023 – 2 juni 2023. Kursen har fastställts till 0,04 SEK per aktie. Det är viktigt att du som är optionsinnehavare agerar för att utnyttja dina teckningsoptioner för att på så sätt teckna nya aktier i Medimi.

Vad händer efter teckning?

När teckning och betalning har skett kommer de nya aktierna att bokas in på ditt VP-konto/din depå. Först bokas så kallade interimsaktier in på ditt konto/depå, varefter omvandling till nya B-aktier sker. Notera att interimsaktierna inte kommer att vara noterade på Spotlight Stockmarket utan det är först när de omvandlats till B-aktier som det går att handla med dem som vanligt. Indikativt räknar vi med att de nya B-aktierna har omvandlats och är utbokade till respektive aktieägare i slutet av juni 2023.

Handel med teckningsoptioner

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 6 är den 14 juni 2023.

Emissionsvolym och belopp

Totalt emitterades det 96 133 460 teckningsoptioner av serie TO6. För det fall alla teckningsoptioner utnyttjas tillförs Medimi AB en bruttolikvid om ca 3,8 MSEK.

Så här tecknar du

För de optionsinnehavare som är förvaltarregistrerade och har sina optioner på depå i bank eller liknande, sker teckning i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Notera att olika förvaltare har olika handläggningstid och att sista dag att teckna aktier via förvaltare kan infalla före den 16 juni.

Dokument för nerladdning