Teckningsoptioner av serie TO7

Information om nyttjande av teckningsoptioner av serie TO7

I samband med Medimis företrädesemission under 2022 utgavs teckningsoptioner till de som i företrädesemissionen tecknade units. Nedan följer en sammanställning samt dokument för nerladdning som rör erbjudandet.

Teckningsoptioner av serie TO7 i korthet

Nyttjandeperiod

Teckningsperioden för att teckna nya B-aktier i Medimi AB genom utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 7 löper från och med den 11 mars 2024 till och med den 22 mars 2024.

Viktig information: teckning och betalning för de nya aktierna bör ske i god tid före den 22 mars 2024, eftersom olika förvaltare har olika handläggningstid. Teckningsoptioner som inte utnyttjas senast den 22 mars eller säljs senast den 20 mars 2024 kommer att förfalla utan värde.

Teckningsoptionerna i korthet

Varje innehavd teckningsoption av serie Medimi TO 7 berättigar till teckning av en ny aktie i Medimi. Teckningsperioden i TO 7 löper mellan 11 mars – 22 mars 2024. Kursen till vilken man får teckna nya B-aktier uppgår till 70% av ett volymvägt snitt (VWAP) under de tio handelsdagar som föregick teckningsperioden, dvs 26 februari – 8 mars 2024, avrundat till jämt öre.

Teckningskursen är bestämd till 0,02 SEK.

Det är viktigt att du som är optionsinnehavare agerar för att utnyttja dina teckningsoptioner för att på så sätt teckna nya aktier i Medimi.

Vad händer efter teckning?

När teckning och betalning har skett kommer de nya aktierna att bokas in på ditt VP-konto/din depå. Först bokas så kallade interimsaktier in på ditt konto/depå, varefter omvandling till nya B-aktier sker. Notera att interimsaktierna inte kommer att vara noterade på Spotlight Stockmarket utan det är först när de omvandlats till B-aktier som det går att handla med dem som vanligt. Indikativt räknar vi med att de nya B-aktierna har omvandlats och är utbokade till respektive aktieägare i april 2024.

Handel med teckningsoptioner

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 7 är den 20 mars 2024.

Emissionsvolym och belopp

Totalt emitterades det 96 133 460 teckningsoptioner av serie TO7. Genom företrädesemissionen 2023 omräknades villkoren för TO7 så varje teckningsoption berättigar efter omräkning till teckning av 1,02 aktier. 

Så här tecknar du

För de optionsinnehavare som är förvaltarregistrerade och har sina optioner på depå i bank eller liknande, sker teckning i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Notera att olika förvaltare har olika handläggningstid och att sista dag att teckna aktier via förvaltare kan infalla före den 22 mars.

Dokument att ladda ner